MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10224 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

PC6-5065-TLZ

เพื่อจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ที่ทำการของ
ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า อาคารเลขที่ 871
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต รวมส่วน
สถานีต้นทางชิดลมใหม่ ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
24 พ.ค. 55 - 5 มิ.ย. 55 5 มิ.ย. 55 - 5 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP5-8963-AGX

Time-or-use meter with RS 232 port, 2.5 (10) A, 120 V 3P 3 W 24 พ.ค. 55 - 6 มิ.ย. 55 12 มิ.ย. 55 - 12 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP5-8975-PGZ

เพื่อจัดซื้อ หม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล 3 เฟส 47 สาย 12/24 กิโลโวลต์ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ จำนวน 8 ชุด 25 พ.ค. 55 - 5 มิ.ย. 55 11 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55

สอบราคา

MA5-7570-XLZ

เพื่อจัดซื้อ Insulated Wire Type B และ C ขนาดต่าง ๆ รวม 4 รายการ 25 พ.ค. 55 - 6 มิ.ย. 55 6 มิ.ย. 55 - 6 มิ.ย. 55

สอบราคา

MA5-7576-WLZ

เพื่อจัดซื้อ Insulated Wire Type B ชนิดแกนเดียว ขนาดพื้นที่
หน้าตัด ระบุ 1x 35 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร
25 พ.ค. 55 - 6 มิ.ย. 55 6 มิ.ย. 55 - 6 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MA5-7532-LGZ

เพื่อจัดจ้างทำสาย Insulated Wire (FOr METERING) Type B ชนิดแกนเดียว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุ 1x35 ตารางมิลลิเมตร สีของฉนวนและเปลือกเป็นสีดำ จำนวน 180,000 เมตร 28 พ.ค. 55 - 1 มิ.ย. 55 8 มิ.ย. 55 - 8 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MA4-8010-TGZ

เพื่อจัดจ้างทำสายตัวนำทองแดง ฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับแรงดัน 3.6/6 กิโลโวลต์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 35 ตร.มม. จำนวน 25,000 เมตร จากเศษสายทองแดงหุ้มขนาด 69, 115 kV (800 spmm.) ที่ผ่ 28 พ.ค. 55 - 1 มิ.ย. 55 8 มิ.ย. 55 - 8 มิ.ย. 55

สอบราคา

กซม.1077/55

ตัดเหล็กกว้าง 7.5 ซม. ยาว 55 ซม. หนา 15 มม. จำนวน 500 EA 28 พ.ค. 55 - 6 มิ.ย. 55 7 มิ.ย. 55 - 7 มิ.ย. 55

สอบราคา

กซม.1078/55

ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 6 M. จำนวน 1,720 EA 28 พ.ค. 55 - 6 มิ.ย. 55 7 มิ.ย. 55 - 7 มิ.ย. 55

สอบราคา

กซม.1079/55

ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว x 6 M.ตามมาตรฐาน มอก. 277/2532 จำนวน 700 EA 28 พ.ค. 55 - 6 มิ.ย. 55 7 มิ.ย. 55 - 7 มิ.ย. 55

สอบราคา

กซม.1080/55

เหล็กกว้าง 3 รายการ 600 EA เหล็กกว้าง 20 ซม. หนา 16 มม. ยาว 15 ซม. 600 EA เหล็กกว้าง 20 ซม. หนา 16 มม. ยาว 38.4 ซม. 1200 EA เหล็กกว้าง 12 ซม. หนา 9 มม. ยาว 34 ซม. 28 พ.ค. 55 - 6 มิ.ย. 55 7 มิ.ย. 55 - 7 มิ.ย. 55

สอบราคา

กซม. 1081/55

เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 5 MM. ยาว 6 M. 28 พ.ค. 55 - 6 มิ.ย. 55 7 มิ.ย. 55 - 7 มิ.ย. 55
  • 10,224รายการ