MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10184 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

MA5-8571-WLZ

เพื่อจัดซื้อ เหล็กเส้นกลม ชั้นคุณภาพ SR24 ชื่อขนาด RB 9 จำนวนประมาณ 11,976 กก. (2,400 เส้น) 15 พ.ค. 55 - 25 พ.ค. 55 25 พ.ค. 55 - 25 พ.ค. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝกส.60/2555(วป.)

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. พร้อมรั้วคอนกรีต ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สุขสวัสดิ์ 53 ถนนสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าแรงพร้อมวัสดุ) 6 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 4 ก.ค. 55 - 4 ก.ค. 55

สอบราคา

กซม.1064/55

ALUMINIUM TAPE ขนาด ๑๖ X ยาว ๑๕ ซม. จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ EA 16 พ.ค. 55 - 25 พ.ค. 55 28 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55

สอบราคา

กซม.1065/55

เหล็กเส้นแบนตัดตรงขนาด ๔.๕ x ๕๖ MM. ยาว ๖ M จำนวน ๔๘๐ EA 16 พ.ค. 55 - 25 พ.ค. 55 28 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55

สอบราคา

กซม.1066/55

จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 16 พ.ค. 55 - 25 พ.ค. 55 28 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55

สอบราคา

กซม.1067/55

พลาสติกใส ขนาด ๒๕๐ X ๓๕๐ X ๓ MM จำนวน ๔,๐๑๐ EA 16 พ.ค. 55 - 25 พ.ค. 55 28 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55

สอบราคา

กซม.1068/55

สายดินถักอ่อนขนาด ๑๐ SQ.MM ๑๐ X ๑.๕ MM จำนวน ๑๒,๐๐๐ EA. 16 พ.ค. 55 - 25 พ.ค. 55 28 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55

สอบราคา

กซม.1069/55

กุญแจ PANAL LOCK CB ๔๘๐ C.+HAND จำนวน ๔,๐๐๐ SET 16 พ.ค. 55 - 25 พ.ค. 55 28 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม.1070/55

เหล็กแผ่นเรียบเคลือบสังกะสีโดยวิธีทางไฟฟ้า ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต หนา ๑.๒ มม. จำนวน ๘๐๐ EA 16 พ.ค. 55 - 25 พ.ค. 55 28 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

ฝอบ.ป.9/2555

งานว่าจ้างเจาะและทดสอบดิน สำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย 16 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55 29 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 55

เวลา 08:30-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MA5-8529-WGZ

เพื่อจัดซื้อ Secondary rack for 4 spool insulator จำนวน 14,000 ชุด 18 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55 1 มิ.ย. 55 - 1 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MA5-7567-WLZ

เพื่อจัดซื้อ Insulated Wire Type A ชนิดแกนเดียว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุ 1x25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 21,000 ตารางมิลลิเมตร 17 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55 28 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55

เวลา 08:00-15:30

  • 10,184รายการ