MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10224 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.4/065/2563

จ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับแรงดันกลางและแรงดันต่ำ สำหรับใช้งานที่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 9 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/063/2563 ลว. 30 มิถุนายน 2563

ซื้อสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ ชนิดแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกนอก แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลด์ (60227 IEC01) ที่ อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 30 มิ.ย. 63 - 3 ก.ค. 63 30 มิ.ย. 63 - 3 ก.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ 014/2563

จ้าง บริษัท จัดแจ่ม จำกัด ปักเสาพาดสาย บริเวณ เกาะไส้กรอก - -

ตกลงราคา

จจ.(ซ)/รอ.3/062/2563 ลว. 26 มิถุนายน 2563

ซื้อ 24 kV 16 kA RMU 2 IN 3 OUT CB 200A With ATF-1 ที่ โรงพยาบาลสิรินธร 26 มิ.ย. 63 - 2 ก.ค. 63 26 มิ.ย. 63 - 2 ก.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/บพ.2/061/2563 ลว. 25 มิถุนายน 2563

ซื้อตู้ Main Distributionฯ ที่ อาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์และอาคาร สพท. 25 มิ.ย. 63 - 2 ก.ค. 63 25 มิ.ย. 63 - 2 ก.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/060/2563 ลว. 23 มิถุนายน 2563

ซื้อโคมไฟถนนชนิด LED ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก 23 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 23 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/058/2563

จ้างติดตั้งระบบล่อฟ้าพร้อมจัดหาอุปกรณ์ สำหรับใช้งานที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 18 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รอ.4/055/2563

จ้างปรับปรุงสายป้อน 24 kV ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน) 18 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

13/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๘, ๙, ๑๐ ฝคฟ. ชิดลม ในโครงการสํานักงานสีเขียว 12 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63

เวลา 08:30-16:30

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/056/2563 ลว. 17 มิ.ย. 2563

ซื้อ Battery & Battery Charger พร้อมติดตั้ง ที่ สถานีไฟฟ้า 115kV Switchingฯ 17 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 17 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/057/2563 ลว. 17 มิ.ย. 2563

ซื้อบัสเวย์ พร้อมติดตั้ง ที่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 17 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 17 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.2/054/2563

จ้างเดินสายและติดตั้งโคมไฟฟ้ารอบรั้ว สำหรับใช้งานที่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 16 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 16 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

  • 10,224รายการ