MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (9994 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.6/060/2562 ลว. 24 พ.ค. 2562

ซื้อ Ring Main Unit 24 kV 2 IN 1 OUT CB 200A. ที่ การประปานครหลวง 24 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 24 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

ฟขพ. กจ. 120001673726

งานจ้างเกินแสน ฟขพ. 120001673726 - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000089768

งานจ้างเกินแสน ฟขพ. - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/058/2562 ลว. 13 พ.ค. 2562

ซื้ออุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมติดตั้ง ที่ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 13 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/057/2562 ลว. 10 พ.ค. 2562

ซื้อ Cable Type Nyy ที่ อาคารของหน่วยงานบำรุงรักษาและขนส่ง สนง.กฟผ.ไทรน้อย 10 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 10 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000089557

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.1/055/2562 ลว. 7 พ.ค. 2562

ซื้อพร้อมติดตั้ง Bus Duct ขนาด 800 แอมแปร์ และตู้แผงสวิตซ์ประจำอาคาร ที่ อาคารวิจัยและสวัสดิการ โรงพยาบาลรามาธิบดี 7 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 7 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.1/054/2562 ลว. 7 พ.ค. 2562

ซื้อ Unit Substation for Tr. 1000 kVA with RMU. & ACB / MCCB ที่ อาคารวิจัยและสวัสดิการ โรงพยาบาลรามาธิบดี 7 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 7 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.010/2562ลว.5/04/2562

ปักเสาพาดสายติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนวัดอนงคารามฝั่งประชาพัฒนา - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.009/2562ลว.4/04/2562

ปักเสาพาดสายติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บางเพรียงพัฒนา 3,4,5 - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 120001688722

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/053/2562

จ้างสร้างฐานคอนกรีต-โครงสร้างเหล็ก พร้อมวางท่อร้อยสายแรงสูงเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟ สำหรับใช้งานที่ อาคารวิจัยและสวัสดิการ โรงพยาบาลรามาธิบดี - 30 เม.ย. 62 - 9 พ.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

  • 9,994รายการ