MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10018 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/076/2562 ลว. 24 มิ.ย. 62

จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้า ชานเมืองสายสีแดง - 24 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)./รฟ.4/077/2562 ลว. 24 มิ.ย. 2562

ซื้อสายไฟฟ้า ชนิด NYY 1 x 185 Sq.mm. ที่ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.2/075/2562 ลว. 20 มิ.ย. 62

จ้างก่อสร้างอาคารสถานีสับเปลี่ยน สำหรับใช้งานที่ สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ - 21 มิ.ย. 62 - 5 ก.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.3/074/2562 ลว. 20 มิ.ย. 62

จ้างเดินสายและติดตั้งตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าประจำอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก - 20 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/072/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62

ซื้อ Station Service Transformer, 24 kV - 416/240V, 160 kVA ที่ สถานีไฟฟ้าย่อย อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 13 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 13 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/071/2562 ลว. 12 มิ.ย. 62

ซื้อโคมไฟฟ้า ที่ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 12 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

บ.ฟขพ 016/2562

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.ฟขพ 015/2562

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.ฟขพ 014/2562

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.ฟขพ 013/2562

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.ฟขพ 012/2562

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/070/2562 ลว.11 มิ.ย. 2562

ซื้อ UPS, lsolate Transformer และอุปกรณ์ประกอบพร้อมดำเนินการติดตั้ง ที่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 11 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 11 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

  • 10,018รายการ