MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (9969 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/043/2562

ซื้อ Outdoor Terminator 69 kV ที่สถานีย่อย 69/24 kV รัฐสภาแห่งใหม่ - 19 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/045/2562

ซื้อ 115 kV Terminator ที่ สถานีสับเปลี่ยน สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ - 19 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/บร.2/042/2562

จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 69kV, 24kV, 22kV, 12kV และ 400 V สำหรับใช้งานที่ กองทัพอากาศ ดอนเมือง - 18 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000091033

งานจ้างเกินแสน ฟขพ. - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/040/2562 ลว. 9 เมษายน 2562

ซื้อ 24kV 16kA RMU 2IN 2OUT CB 200A , Outdoor Type Metal Enclosure ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 พรรษามหาราชินี รพ. ตำรวจ 10 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 10 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/039/2562

จ้างก่อสร้างงานโยธา และเดินสายไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ โรงพยาบาลยันฮี - 9 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.2/038/2562

จ้างสำรองระบบไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ โรงพยาบาลศิริราช - 9 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.2/036/2562

จ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสายส่ง 115 เควี สำหรับใช้งานที่ สถานีสับเปลี่ยนโครงการสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ - 9 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/035/2562 ลว. 3 เม.ย. 2562

ซื้อ Substation Pad-mounted Transformer 160 kVA, 3.3 kV to 416/240V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 3 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/033/2562 ลว.1 เม.ย. 2562

ซื้อ 24kV 16 kA RMU 2 IN OUT CB200A , OUTDOOR ENCLOSURE FOR RING MAIN UNIT 2 IN 2 OUT ที่ หอชมเมืองสมุทรปราการ 1 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 1 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.4/034/2562

จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ หอชมเมืองสมุทรปราการ - 1 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/032/2562

จ้างก่อสร้างงานโยธา สำหรับงานที่ สถานีไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง - 1 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

  • 9,969รายการ