• MEA

the MetGE

METRO GRID ENABLER

the MetGE

กฟน. ประกาศเป็น the MetGE

พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำควบคุมระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศความพร้อมการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการควบคุมและจัดการระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ภายใต้การเป็น the MetGE ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ระบบไฟฟ้าที่มั่นคง เพื่อควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมรองรับเทคโนโลยีทางด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ในรูปแบบของ Smart Metro ณ โรงละครเคแบงค์ สยามพิฆเนศ อาคารสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ  

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มีความตระหนักในกระแสของยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรถยนตร์พลังงานไฟฟ้า (EV) แบตเตอรี่ พลังงานทดแทน ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เครื่องอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบแผงโซล่าร์เซลล์ อาคารอัจฉริยะ และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวเริ่มมีบทบาทที่สำคัญมากยิ่งขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวันกฟน.จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและประยุกต์นวัตกรรมล้ำสมัยมาใช้เพื่อการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้งานตลอดจนการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของ กฟน. ซึ่งหากใช้งานหรือเชื่อมต่อโดยปราศจากการควบคุมที่ถูกต้อง อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมได้ ดังนั้น ในวันนี้ กฟน. จึงพร้อมในการประกาศตัวเป็น “the MetGE : METRO GRID ENABLER” เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและอนุญาต การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบแผงโซล่าร์เซลล์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ กับระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของกฟน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตอบสนอง Disruptive Technology ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม Start up การสนับสนุน Digital economy เป็นต้น หลอมรวมการเป็น Smart Metro ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของทางรัฐบาล
 
 

the MetGE
30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3247

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,244
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2256-3678
  • MEA
    E-mail : webmaster@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 : การไฟฟ้านครหลวง