• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2493 เป็นเพียงแผนกพยาบาลสังกัดกองเลขานุการ การไฟฟ้ากรุงเทพ

ตรวจรักษาผู้ป่วยไป-กลับที่ทำการอยู่เขตวัดเลียบ และเขตคลองเตย สำหรับสถานพยาบาลเขตคลองเตย ตรวจรักษาผู้ป่วยและเป็นสถานพักฟื้น ที่เป็นพนักงานและครอบครัว มีประมาณ 20 เตียง พ.ศ.2501 การไฟฟ้ากรุงเทพ เปลี่ยนชื่อเป็น “การไฟฟ้านครหลวง” ต่อมาปี พ.ศ.2502 ได้เปิดสถานพยาบาลเขตสามเสน มีผู้ปฏิบัติงาน 30 คนเมื่อมีการขยายงานได้เปลี่ยนจาก “แผนกพยาบาล”เป็น.”กองการแพทย์”และก่อสร้างโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่ พนักงาน ครอบครัว และพนักงานเกษียณอายุ โดยเปิดเป็นทางการเมื่อวันที 1 ก.ค.2514 ต่อมาได้ยกฐานะเป็น “โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง” สังกัดรองผู้ว่าการส่วนบริหาร ได้เปิดบริการเริ่มต้นจำนวน 120 เตียง  ปัจจุบันให้บริการ 80 เตียง มีอาคาร 5 อาคาร ประกอบด้วย

อาคาร 7

 • ตึกศาลาพิธีศพ

อาคาร 8 มี 4 ขั้น สำหรับผู้ป่วยนอก แบ่งเป็น

 • ชั้น 1
  ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องเวชระเบียน ห้องตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ห้องฉีดยา-ทำแผล ห้องสังเกตอาการ ห้องเอ็กซ์เรย์ อัลตราซาวด์ ชันสูตรโรค ห้องจ่ายยา ห้องเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล
 • ชั้น 2
  ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ห้องคลังยา ห้องปรุงยา งานธุรการงานเภสัชกรรม ห้องผู้อำนวยการกองบริการการแพทย์ ห้องห้วหน้างานเภสัชกรรม ส่วนงานทันตกรรม
 • ชั้น 3
  ห้องผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล ห้องผู้ช่วยฝ่ายการแพทย์ ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องแผนกบริหารทั่วไปห้องงานเวชศาสตร์ป้องกัน และสังคมสงเคราะห์
 • ชั้น 4
  ห้องผู้ป่วยอายุรกรรม ชาย-หญิง ห้องพิเศษ และ ไอ ซี ยู อายุรกรรม อาคาร 9 กายภาพบำบัด และห้องผ่าตัด

อาคาร 9 กายภาพบำบัด และห้องผ่าตัด

อาคาร 10 มี 6ชั้น สำหรับผู่ป่วยใน แบ่งเป็น

 • ชั้น 1 และ 2
  ชั้นสามัญสำหรับผู้ป่วยชาย-หญิง รักษาโรคอายุกรรมและศัลยกรรม มี 44 เตียง
 • ชั้น 3 และ 4
  สำหรับการคลอดบุตรและเด็กเกิดใหม่ มี 38 เตียง
 • ชั้น 5 และ 6 ห้องพิเศษ มี 12 เตียง

ในปัจจุบัน ได้ทำการปรับปรุง การใช้พื้นที่ ชั้น 1 เป็นหน่วยไตเทียม ชั้น 2 ผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้น 4-5 ศัลยกรรมหญิงและห้องพักพิเศษ ชั้น 6 ห้องพักพิเศษ ยังไม่ได้เปิดทำการ

อาคาร 11 อาคารโภชนาการและซักรีด

       

       
ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 81
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,738
 • MEA
  แฟกซ์ : 02-242-5120
 • MEA
  E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง