• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

ทันตกรรม

ทันตกรรม
ให้บริการด้วยเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาดและปลอดเชื้อ มีทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไปได้แก่การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาคลองรากฟัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.45 - 11.30 น. ส่วนทันตกรรมเฉพาะทางได้แก่จัดฟัน ใส่ฟัน ครอบฟัน และรักษาคลองรากฟันที่ยาก ผู้รับบริการควรติดต่อเพื่อการนัดหมาย


ทันตกรรม

แผนกทันตกรรมเปิดรับบริการ 4 เขต ดังต่อไปนี้ :
 • เขตสามเสน โทร. 022425047
 • เขตวัดเลียบ โทร. 022255922
 • เขตคลองเตย โทร. 022495595
 • เขตเพลินจิต โทร. 022532404


ประเภทของการให้บริการ

ทุกเขตให้บริการเหมือนกันคือ ทันตกรรมป้องกัน , ทันตกรรมทั่วไป และ ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ทันตกรรมป้องกัน ได้แก่ เคลือบฟลูออไรด์, เคลือบหลุมร่องฟัน และทันตสุขศึกษา
 • ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินปูน,รักษาคลองรากฟัน และผ่าตัดในช่องปาก
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ ครอบฟัน,ใส่ฟัน

 • นอกจากนี้เฉพาะ ทันตกรรมสามเสนเขตเดียว เปิดให้บริการ จัดฟัน


เวลาเปิดให้บริการ : 7.30-11.30น.

(จ้างทันตแพทย์ภายนอก 7.45-11.45น.)
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ ทันตกรรมประดิษฐ์ที่เขตสามเสน จะต้องผ่านการตรวจวางแผนการรักษาและประเมินค่าใช้จ่ายก่อนทุกราย ราายละเอียดและขั้นตอนของการปฏิบัติ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทันตกรรมแต่ละเขตที่ท่านต้องการใช้บริการ

“สุขภาพปากเป็นประตูแห่งสุขภาพ เรายินดีให้บริการอย่างเต็มความสามารถ"

   

 
ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 75
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,732
 • MEA
  แฟกซ์ : 02-242-5120
 • MEA
  E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง