• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

การดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 3 ปี 2562.pdf 22 65.00 KB
มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 2 ปี 2562.pdf 61 64.21 KB
มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 1 ปี 2562.pdf 73 23.58 KB
2 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562.pdf 7 44.98 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2562.pdf 32 142.48 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนกันยายน 2562.pdf 27 45.02 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562.pdf 25 45.01 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2562.pdf 46 45.38 KB
  • 39รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 144
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 244,582
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง