• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

การดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 1 ปี 2563.pdf 74 51.45 KB
มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 4 ปี 2562.pdf 59 67.75 KB
มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 3 ปี 2562.pdf 67 65.00 KB
มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 2 ปี 2562.pdf 107 64.21 KB
มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 1 ปี 2562.pdf 124 23.58 KB
2 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563.pdf 8 99.39 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนเมษายน 2563.pdf 27 101.03 KB
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2563.pdf 43 98.46 KB
  • 47รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : ศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (call center) 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 327,354
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง