• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
knowledge_1_act2540_170853.pdf 501 181.57 KB
2 หลักกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
knowledge_2_00000115.tif.pdf 517 64.97 KB
3 คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
knowledge_3_00002368.pdf 478 5.70 MB
4 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
knowledge_4_HB-004.pdf 498 1.07 MB
5 คู่มือการปฏิบัติงานในการใช้ดุลยพินิจ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
knowledge_5_HB-009.pdf 455 1,002.41 KB
6 เกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบ
knowledge_6_07102013-1.pdf 553 166.08 KB
7 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
knowledge_7_07102013-2.pdf 464 692.37 KB
8 สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
knowledge_8_00002296.pdf 528 2.81 MB
  • 11รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 191
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 246,251
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง