• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562.pdf 56 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562.pdf 106 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562.pdf 158 2.05 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562.pdf 101 2.37 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562.pdf 132 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562.pdf 143 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562.pdf 187 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562.pdf 210 1.95 MB
  • 58รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 134
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 244,572
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง