• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562.pdf 47 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562.pdf 73 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562.pdf 105 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562.pdf 134 1.95 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562.pdf 159 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562.pdf 120 1.86 MB
2 ปี พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2561.pdf 156 2.13 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561.pdf 269 2.14 MB
  • 54รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000 (กองประมวลระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 3358

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 141
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 206,811
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : การไฟฟ้านครหลวง