• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562.pdf 18 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562.pdf 83 2.05 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562.pdf 66 2.37 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562.pdf 102 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562.pdf 112 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562.pdf 141 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562.pdf 175 1.95 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562.pdf 207 1.86 MB
  • 57รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000 (กองประมวลระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 3358

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 83
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 221,939
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : การไฟฟ้านครหลวง