• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

"คู่มือสำหรับประชาชน" ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 คู่มือสำหรับประชาชน
12 รายการเอกสาร - การขอย้ายเสา สาย และอุปกรณ์ [N].pdf 76 172.43 KB
13 การขอคืนเงินค่าบริการ [N].pdf 75 209.09 KB
13 รายการเอกสาร - การขอคืนเงินค่าบริการ [N].pdf 78 183.46 KB
14 การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับอาคารชุด หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [N].pdf 68 251.41 KB
14 รายการเอกสาร - การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับอาคารชุด หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [N].pdf 85 188.61 KB
15 การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทเงินสดและหนังสือสัญญาค้ำประกันของสถาบันการเงิน [N]..pdf 77 219.70 KB
15 รายการเอกสาร - การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทเงินสดและหนังสือสัญญาค้ำประกันของสถาบันการเงิน [N].pdf 78 190.72 KB
16 การโอนเปลี่ยนชื่อพันธบัตรและการโอนกรรมสิทธิ์คืนเจ้าของพันธบัตร [N].pdf 75 215.98 KB
  • 33รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : ศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (call center) 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 91
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 344,004
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง