• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารในการไฟฟ้านครหลวง

ประธานกรรมการ

 

 นางสาวผ่องพรรณ  กัลลประวิทย์
              ผู้ช่วยผู้ว่าการ
             

กรรมการ

นางสาวเนตรนารา  อุ่นใจ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 
นางเทียมจันทร์  ศรีคำ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

 
นายวิลาศ  เฉลยสัตย์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
นายวจี  พิทักษ์ปรัชญากุล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
นายมานะ  ทิวากร 

ผู้ตรวจการ 11
นายศักดิ์ชัย  ตันติศิริกุล 

ผู้ตรวจการ 11นางสาวผาสุก  สัมปุณณะโชติ

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
 

 


นางนิภา  ธรรมบวร

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
 นายนพรัตน์  แสงทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
 นายณรงค์ศักดิ์  พิมพ์หนู

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลางฯ


 


นางณัฐชลัยย์ คู่มงคลชัย

ผู้อำนวยการกองประมวลระเบียบ
เลขานุการ
 นายอดิศร ไพทยะทัต

หัวหน้าศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000 (กองประมวลระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย) ต่อ 3358

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 91
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 221,947
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 : การไฟฟ้านครหลวง