โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
MEA HOSPITAL

 
ปฏิทินกิจกรรม
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
Vote
ความพึงพอใจในการรับการตรวจรักษา
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ

การไฟฟ้านครหลวง

 
 

คณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
     พญ.สุวณี  สังขรัตน์                   ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง)
                                                                                                                   
                                                                                           
 
      นาย ประทีป กรรณสูต            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
         ร้อยโทกรีย์ธร ธีรานุตร           ผู้อำนวยการกองบริหารการแพทย์

 
     นาย สมหมาย สังข์อารียกุล      ผู้อำนวยการกองบริการการแพทย์
        ทญ.กัลยา ลีลาปิยมิตร            ทันตแพทย์ 10          
        ภก. นฤชา ตันติยาทร             เภสัชกร 10              
   พญ. กนิษฐา ทรวงบูรณกุล         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารการแพทย์
      นาย องอาจ คุณาวนากิจ           ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการการแพทย์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 151,492