MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
 • MEA

ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

หน้าหลัก » ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัส (แผนที่ดิจิตอล) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

 


Business Overview

การไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้มีความก้าวล้ำ นำหน้าอยู่เสมอ ด้วยการสำรวจ และการ update ข้อมูลใหม่ ๆ ตลอดเวลา โดยมีฐานข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัส (แผนที่ดิจิตอล) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในมาตราส่วน 1:1000 ซึ่งเป็นสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Map) ที่ได้มาตรฐานมีความละเอียดและแม่นยำที่สุด สามารถเห็นถึงตัวอาคารแต่ละหลัง

ผู้ร่วมใช้ข้อมูลแผนที่ฐานกับการไฟฟ้านครหลวง

 • การประปานครหลวง
 • กรมธนารักษ์
 • การเคหะแห่งชาติ
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • กรมศิลปากร
 • กรมบังคับคดี
 • กรุงเทพมหานคร
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Contact Us

โทรศัพท์ : 0-2661-5354 ต่อ 5351
โทรสาร : 0-2661-5314
อีเมล์ : gis.service@mea.or.th
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้