MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

หน้าหลัก » ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

บริการบำรุงรักษา และคุณภาพไฟฟ้า

ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อดูแลตรวจสอบบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีปกติ และ แก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องในกรณีฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในรูปแบบการเป็น สมาชิกรายปี

 

Business Overview
การให้บริการแบบครบวงจร เพื่อดูแลตรวจสอบบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีปกติ และ แก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องในกรณีฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในรูปแบบการเป็น สมาชิกรายปี หรือให้บริการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตามความประสงค์ของ ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยการตรวจสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงเพื่อควบคุมคุณภาพไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งในระดับแรงดัน ๖๙/๑๑๕ กิโลโวลต์ และระดับแรงดัน ๑๒/๒๔ กิโลโวลต์
Contact Us
โทรศัพท์ : 0-2878-5395
โทรสาร : 0-2878-5396
อีเมล์ : bettercare@mea.or.th
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้