MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

หน้าหลัก » ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

โรงพยาบาลขนาด 80 เตียง เปิดบริการตรวจสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค ให้แก่พนักงาน ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุของการไฟฟ้านครหลวงรวมทั้งบุคคลภายนอก

Business Overview
เป็นโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง   ตั้งอยู่ เลขที่ 809/1 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. เปิดบริการตรวจสุขภาพ  ป้องกันและรักษาโรค ให้แก่พนักงาน  ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุของการไฟฟ้านครหลวงรวมทั้งบุคคลภายนอก  ผู้รับบริการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการต้นสังกัดได้    นอกเหนือจากการบริการผู้ป่วยนอก คลินิคเฉพาะโรค และผู้ป่วยในแล้ว   โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวงมีการให้บริการอื่นๆที่เปิดบริการได้อย่างเต็ม ศักยภาพและ สามารถรองรับความต้องการจากบุคคลภายนอกได้

ผู้สนใจรับบริการต่างๆ  สามารถติดต่อทำบัตรรักษาได้ที่ห้องเวชระเบียนโรงพยาบาล

Contact Us
โทรศัพท์ : 02-242 5045
โทรสาร : 02-242-5120
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้