การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

หากท่านสนใจรับบริการ MEA Ambassador สามารถแจ้งความประสงค์ทาง E-mail ของ MEA Ambassador Team สังกัดการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน ตามรายชื่อด้านล่าง

ชื่อ - สกุล E-mail
นายพิพัฒน์ ชลอำไพ pipat@mea.or.th
นางพรทิพย์ สาพิมาน porntip.s@mea.or.th
ชัชวาลย์ ปานบุญ p_chatchawan@mea.or.th
วันชัย กองแก้ว wanchai.k@mea.or.th
มานิตย์ แก้วรัตน์ manitaya@mea.or.th
สมโชค ชุดบุญธรรม somchok_mea@hotmail.com
ศิลา ตั้งถิรยุ sila@mea.or.th
บุญรัตน์ กิตติ์ธัญวัฒน์ booyarut_h@mea.or.th

โดยขอให้ท่านระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการของท่าน ดังนี้

  1. ระบุหัวข้อเรื่องของ E-mail “ขอรับบริการ MEA Ambassador”
  2. ชื่อสถานประกอบการ
  3. บัญชีแสดงสัญญาเลขที่
  4. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

     การไฟฟ้านครหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความพึงพอใจกับบริการที่เรามอบให้ ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการที่ดีที่สุดแด่ท่าน