การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา

หากท่านสนใจรับบริการ MEA Ambassador สามารถแจ้งความประสงค์ทาง E-mail ของ MEA Ambassador Team สังกัดการไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา ตามรายชื่อด้านล่าง

ชื่อ - สกุล E-mail
นายมงคล ชยานุวัฒน์ m_chayanuwat@mea.or.th
นายโกศล ขาวสำอางค์ kosol@mea.or.th
นายธีรยุทธ ศรีสัตนา teerayut.s@mea.or.th
นายธีรวัฒน์ คหัฏฐา theerawat@mea.or.th
น.ส.บุษบง หลิมรัตน์ busabong03@mea.or.th
นายบรรเจิด ไชยโรจน์ banjerd_779@mea.or.th
นายจิระวัฒน์ พันธ์รัตน์ jirawat@mea.or.th
นางสุนันทา อิ่มรัตนตรัย sunantha@mea.or.th
นายเกรียงกมล กัลปดี kriengkamol@hotmail.com

โดยขอให้ท่านระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการของท่าน ดังนี้

  1. ระบุหัวข้อเรื่องของ E-mail “ขอรับบริการ MEA Ambassador”
  2. ชื่อสถานประกอบการ
  3. บัญชีแสดงสัญญาเลขที่
  4. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

     การไฟฟ้านครหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความพึงพอใจกับบริการที่เรามอบให้ ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการที่ดีที่สุดแด่ท่าน