MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
 • A
 • A
 • A
Theme
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

Search

Home » Search

Search

Type
Time
MEA
MEA
Sorting

About 1,554 Results

อัตราค่าบริการโครงข่ายการไฟฟ้านครหลวง

 • เมนู : อัตราค่าบริการโครงข่ายการไฟฟ้านครหลวง
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/

ขอบเขต

  ขอบเขต MEA EV Application มีความสามารถในการทำงาน ดังนี้   Mobile Application   ค้นหาสถานีชาร์จของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) บริษัท EA Anywhere (EA)  สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) แสดงเส้นทางไปยังสถานีชาร์จด้วยแผนที่ GIS ร่วมกับการนำทางของ Google Application จองสถานีชาร์จได้ เฉพาะสถานีที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น สามารถสั่งเริ่ม-หยุดชาร์จไฟฟ้าได้ เฉพาะสถานีท

รวมคลิป

เอกสารอ้างอิง

*1) ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 (23 เม.ย.61) *2) ประเด็นสิ่งแวดล้อมสำคัญ พ.ศ. 2557-2558 (http://www.onep.go.th/env_data/2016/02_4/) *3) สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม, ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม *4) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี,  สรุปสารระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล      จากนโยบาลภาครัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการส่งเสิรมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อเป็นการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงานของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการลดมลภาวะ และเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม กอรปกับแนวโน้มรายได้ของการไฟฟ้านครหลวง จะลดลงเนื่องจากอัตราการเติบโตของการไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของการไฟฟ้านครหลวง     &nb

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเชื่อมต่อระบบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง จะต้องดำเนินการตามระเบียบการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้  ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558  ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนด

คำชี้แจงโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 2. เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 3. มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แรงดันต่ำ (230/400 โวลต์) ตามตารางต่อไปนี้ แรงดันกลาง (12/24 กิโลโวลต์) ระบบผลิตที่อยู่ในสายป้อนวงจรเดียวกันจะต้องไม่เกินขีดจำกัด 8 เมกะวัตต์/วงจร สำหรับระดับแรงดัน 24 กิโลโวลต์ และ 4 เมกะวัตต์/วงจร สำหรับระด

โครงการ Solar ประชาชน

โครงการ Solar ประชาชน ระเบียบและประกาศ คำชี้แจงโครงการ รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ยื่นแบบคำขอออนไลน์ ผ่านโปรแกรม SPV ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ

 

รายการเอกสารประกอบการพิจารณา

 เอกสารประกอบการขอเชื่อมต่อฯ มีดังนี้ 1 แบบคำขอเชื่อมต่อฯ (ดาวน์โหลด) 2 สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเครื่องวัดฯ   3 หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเชื่อมต่อระบบกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง จะต้องดำเนินการตามระเบียบการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัต

การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

  การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ รายการเอกสารประกอบการพิจารณา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร รายชื่ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน

ระเบียบและประกาศ

 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน พ.ศ. 2562 เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 แบบคำขอขายไฟฟ้า เอกสารแนบท้ายประกา

รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ

       

แนวทางการยื่นอินเวอร์เตอร์ให้การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบ

  การยื่นขอขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ที่ประสงค์จะยื่นขอขึ้นทะเบียนอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ นำอินเวอร์เตอร์ไปทดสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน “ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่

 • เมนู : แนวทางการยื่นอินเวอร์เตอร์ให้การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบ
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/minisite/vspp/about/850

ประวัติความเป็นมา

รายชื่อเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว

  ลำดับ   ยี่ห้อ   ชื่อรุ่น   1 Electro Industries/GaugeTech (EIG) Ne

 • เมนู : รายชื่อเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/minisite/vspp/about/854

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2561

   กฟน. ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ และ นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเง

โครงสร้างและคณะกรรมการ

โครงสร้าง คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ - กฟน.               เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงประสบความสําเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ การไฟฟ้านครหลวง ดังต่อไปนี้ 1 ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  &nbs

แผนและผลการดำเนินงาน

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2559

งานติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สวนจิตรลดา  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1. ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ - เดินสายพร้อมติดตั้งโคมไฟ ชนิด LED จำนวนรวม 281 ชุด - เดินสายพร้อมติดตั้งเต้ารับคู่ และเต้ารับเดี่ยว จำนวนรวม 92 ชุด - ติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน ชนิด LED จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย - ปรับปรุงผนังเดิม และฝ้าเพดานภายนอก และภายใน พร้อมทาสี พื้นที

ติดต่อ

     สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10303  โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665 การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2256-3554, 0-2256-3000 ต่อ 4976 

แผนและผลการดำเนินงาน ปี 2563

สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นโครงการต่อเนื่อง อพ.สธ. ย้ายเข้าใช้อาคารใหม่ ซึ่งจะแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2563 (ยังอยู่ในระหว่างการรับประกันผลงาน 2 ปี) ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ - ตู้แผงสวิตช์ จำนวน 21 ตู้ งบประมาณตั้งไว้ 1,171,280.00 บาท ใช้ไป เป็นเงิน 242,

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

  - มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 149) วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - ยื่นขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก  

 • 1,554results