MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
 • A
 • A
 • A
Theme
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

Search

Home » Search

Search

Type
Time
MEA
MEA
Sorting

About 1,554 Results

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

  บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง บริการออกแบบ เดินสาย ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเรงสูง สำหรับอาคาร สำนักงาน โรงงาน บ้านพักอาศัยทั้งภายในและภายนอก ออกแบบและประมาณราคาการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ห้องหม้อแปลง สถานีไฟฟ้าย่อย รวมทั้ง ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขงานระบบไฟฟ้าแรงสูง ตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย     ผลงานที่ผ่านมา

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บริการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้าภายในนิติบุคคลอาคารชุด อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย บริการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้แผงสวิตช์ แสงสว่างและเต้ารับ ระบบสายดิน บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องภายในนิติบุคคลอาคารชุด อาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย ติดต่อบริการขอใช้ไฟฟ้า งานบริการลูกค้าแรงต

บริการออกแบบติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์

บริการออกแบบติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์ บริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างภายนอกเพื่อความสวยงามให้กับโบราณสถาน สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตย์ต่างๆ บริการประดับ ตกแต่งไฟประดับเพื่อการเฉลิมในเทศกาลต่างๆ ผลงานที่ผ่านมา ไฟประดับงานเฉลิมพระชนมพรรษา ไฟส่องสว่างโบราณสถาน โบสถ์ซานตาครูส ป้อมพระสุเมรุ วัดระฆังโฆษิตารามฯ วัดกัลยาณมิตรฯ

สอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

สอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกสอบเทียบเครื่องมือวัด ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและเครื่องมือสำหรับใช้ในงานทดสอบต่างๆ โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 บริการสอบเทียบ Digital power meter, power analyzer Power quality analyzer Harmonic analyzer Power factor meter Energ

คลินิคเฉพาะโรค(ตารางตรวจ)

 • เมนู : คลินิคเฉพาะโรค(ตารางตรวจ)
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/

Contact Us

  MEA International Business Division (MEA IND) Better Care and Power Quality Department 132/18 Soi Charan Sanit Wong 20, Charan Sanit Wong Road, Ban Chang Lo, Bangkok Noi, Bangkok 10700 Thailand . Telephone: (+66) 0-2411-2401 Ext.5436   Fax: (+66) 0-878-5385    E-mail:  interbiz@mea.or.th Ms. Janram Santiwongse Director of International Business Division Telephone: (+6

Enginering Service

ENGINERING SERVICE          The MEA IND engineering services team is made up of specialists in power distribution and energy management. We focus our talents and efforts to create effective and efficient solutions for our customers in the areas of safety, reducing operating costs, and improving productivity, such as:        Power system studi

Consulting Service

  CONSULTING SERVICE         MEA IND provides an expert and experienced professional in a power distribution system and energy management and has a deep knowledge of the related field. We can help you develop and master your network to ensure a positive outcome for all stakeholders.          Power Distribution System Development & Eco

News

  Training Course on Improvement of Capacity on Customer Service for EVNCPC: 14th-17th February, 2017       MEA IND provided specific training course for Central Power Corporation of Vietnam Electricity (EVNCPC) on customer service.       Mr. Ruj Herabat, Deputy Governor Business and Mr. Thanee Parichatintranee, Assistant Governor Business welcome and give certif

Knowledge Sharing

 

ทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัย

 • เมนู : ทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำ ลำดับที่ เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ค่าตรวจสอบการติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน (บาท) (เรียกเก็บเฉพาะผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้บริการผู้รับจ้างซึ่งขึ้นทะเบียนกับ กฟน. ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน) แอมแปร์ จำนวนเฟส

Service rates

Service rates for getting electricity (Low Voltage) No. Capacity of electricity Internal wiring inspection fee (Baht) (only charge for installed internal wiring by non-licensed contractors installing internal wiring) Ampere Phase 1

Trainning Service

News

Consulting Service

Knowledge Sharing

Contact Us

Enginering Service

การปรับปรุงแก้ไข พรบ. กฟน. พ.ศ. 2501

แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง

  มาตรา 7 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา           มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ

ความคืบหน้า

ความคืบหน้า

  ลำดับ โครงการสายใต้ดิน ประกาศ ณ วันที่ หมายเหตุ  1 โครงการเพรสซิเดนท์ ปาร์ค  จ่ายไฟด้วยระบบสายใต้ดินแล้ว    2 โครงการนอร์ธปาร์คซิตี้  จ่ายไฟด้วยระบบสายใต้ดินแล้ว

 • 1,554results