MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
 • A
 • A
 • A
Theme
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

Search

Home » Search

Search

Type
Time
MEA
MEA
Sorting

About 1,487 Results

รายชื่อ Inverter ที่ผ่านการตรวจสอบ วันที่ 5 สค

รายชื่อ Grid-connected Inverter ที่ผ่านการพิจารณา - 5 สค 2562.pdf

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2.pdf

หนังสือแจ้งข้อมูลการโอนเงินและอีเมลล์ส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า

หนังสือแจ้งข้อมูลการโอนเงินและอีเมลล์ส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า Solar ประชาชน.pdf

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์.pdf

รายชื่ออุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าไหลย้อน (Zero Export Controller) 18 มิย

รายชื่ออุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า _Zero export controller_ ที่ผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้านครหลวง 18 ม.pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 1 ปี 2562.pdf

 • เมนู : การดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000369

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 2 ปี 2562.pdf

 • เมนู : การดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000382

หนังสือมอบอำนาจการขอเชื่อมต่อกับระบบ

แบบหนังสือมอบอำนาจ ในการขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า.pdf

 • เมนู : หนังสือมอบอำนาจการขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000367

ปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562.pdf

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562.pdf

ปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562.pdf

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562.pdf

ปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562.pdf

60ปี กฟน. MEA Smart Life App

https://www.youtube.com/watch?v=bxzedYxGqbY

ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง

 • เมนู : การดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000309

ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง

 • เมนู : การดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000310

ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 27/2559

เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง (ด้านเทคนิค).pdf

 • เมนู : การดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000307

ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 14/2559

เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง.pdf

 • เมนู : การดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000308

แบบเสนอการจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2561 ส่วนราชการ การไฟฟ้านครหลวง

มท 5237 107 60 เรื่อง การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2561.pdf

 • เมนู : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกฯ
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000287

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาล และแผนสำคัญที่จะดำเนินการต่อไปเป็นรายไตรมาสของกระทรวงมหาดไทย

มท 5237 91 60 เรื่อง การจัดทำข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาล.pdf

 • เมนู : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกฯ
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000286
 • 1,487results