MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
 • A
 • A
 • A
Theme
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

Search

Home » Search

Search

Type
Time
MEA
MEA
Sorting

About 1,552 Results

รายชื่อ Grid-connected Inverter ที่ผ่านการพิจารณา - 16 ม.ค. 2563

รายชื่อ Grid-connected Inverter ที่ผ่านการพิจารณา - 16 มค 2563.pdf

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 9

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar ประชาชน ครั้งที่ 9.pdf

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 8

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar ประชาชน ครั้งที่ 8.pdf

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 7

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar ประชาชน ครั้งที่ 7.pdf

รายชื่ออุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าไหลย้อน (Zero Export Controller) 27 พย

รายชื่ออุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า _Zero export controller_ ที่ผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้านครหลวง 27 พ.pdf

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 6

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar PV Rooftop ครั้งที่ 6.pdf

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 5

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา Solar PV Rooftop ครั้งที่ 5.pdf

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อโครงการ Solar ประชาชน ครั้งที่ 4.pdf

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อโครงการ Solar ประชาชน ครั้งที่ 3.pdf

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 2.pdf

หนังสือแจ้งข้อมูลการโอนเงินและอีเมลล์ส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า

หนังสือแจ้งข้อมูลการโอนเงิน Solar ประชาชน.pdf

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์.pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 1 ปี 2562.pdf

 • เมนู : การดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000369

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 2 ปี 2562.pdf

 • เมนู : การดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000382

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ประจำไตรมาส ที่ 3 ปี 2562.pdf

 • เมนู : การดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000407

หนังสือมอบอำนาจการขอเชื่อมต่อกับระบบ

แบบหนังสือมอบอำนาจ ในการขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า.pdf

 • เมนู : หนังสือมอบอำนาจการขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
 • |
 • ลิงค์ : http://www.mea.or.th/en/download/view/1000367

ปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562.pdf

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562.pdf

 • 1,552results