MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
  • A
  • A
  • A
Theme
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Home » The Auction » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

All items (2504 results)

NUMBER
Subject / Description
Method / Date adn time
จจ.(ซ)/รอ.2/076/2561
จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 LOT ที่ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : 16 Jan 18 - 23 Jan 18
Date and Time for Bid Submission : 16 Jan 18
จจ.(ซ)/รฟ.3/063/2561
จัดซื้อ PVC INSULATE MEA TYPE A 6 SQ.MM (IEC01) จำนวน 9000 M ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : 16 Jan 18 - 22 Jan 18
Date and Time for Bid Submission : 16 Jan 18
จจ.(จ)/รอ.4/084/2561
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม รร.วัดคลองเตย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : 18 Jan 18 - 19 Jan 18
Date and Time for Bid Submission : 18 Jan 18
จจ.(ซ)/รฟ.1/064/2561
จัดซื้อCable Type IEC01 , สาย IEC01 จำนวน 1 LOT ที่ สำนักงานที่ดินกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : 16 Jan 18 - 22 Jan 18
Date and Time for Bid Submission : 16 Jan 18
MA0-8683-WGZ (e-bidding)
ซื้อ STUD BOLT 1X26 IN จำนวน 13,000 EA
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 17 Jan 18 - 25 Jan 18
Date and Time for Bid Submission : 26 Jan 18
MA0-8681-WGZ (e-bidding)
ซื้อ STUD BOLT 1X30 IN จำนวน 10,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 17 Jan 18 - 25 Jan 18
Date and Time for Bid Submission : 26 Jan 18
จจ.(จ)/รอ.2/069/2561
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม รร.ชุมชนวัดบางไผ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : 18 Jan 18 - 23 Jan 18
Date and Time for Bid Submission : 18 Jan 18
จจ.(จ)/รอ.2/068/2561
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม รร.วัดคฤหบดี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : 18 Jan 18 - 24 Jan 18
Date and Time for Bid Submission : 18 Jan 18
จจ.(จ)/รอ.2/070/2561
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม สำนักงานเขตบางพลัด รร.วัดบางพลัด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : 18 Jan 18 - 25 Jan 18
Date and Time for Bid Submission : 18 Jan 18
จจ.(จ)/รอ.2/072/2561
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านหนองเพรางาย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : 18 Jan 18 - 23 Jan 18
Date and Time for Bid Submission : 18 Jan 18
จจ.(จ)/รอ.2/071/2561
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ บริเวณประตูระบายน้ำ ถาวรคลองตานาม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : 18 Jan 18 - 22 Jan 18
Date and Time for Bid Submission : 18 Jan 18
DE1-4227-WSZ
ซื้อ Induction Heater จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : 10 Jan 18 - -
Date and Time for Bid Submission : 15 Jan 18