MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

ข่าวลูกค้าสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Voucher Homepro มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 60 รางวัล ภายใต้กิจกรรม “MEASY ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ง่ายนิดเดียว” ที่ยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ MEASY

8 ตุลาคม 2561 7891
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นาง บังอร ศรีเพชระกุล
2 นาย ธนิกกุล ควรสง่า
3 นางสาว รนิดา ปรั่นเสน
4 น.ส. พรธีรา บูรณะเสถียร
5 นาย โกเมนท์ รอดสกุล
6 นาย นเรศ ฟักศรีเมือง
7 ว่าที่ ร.ต. นิรุตติ์ วงศ์รัตนา
8 นางสาว ขนิษฐา จ้อยเล็ก
9 น.ส. เบญจพร พานิชเจริญ
10 บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด
11 นาย สรสาสน์  สีเพ็ง
12 นาย ชาญเอก เชื้อพันธุ์
13 นาง ศรินรัตน์ สุพัฒน์ธนโชติ
14 นาย ณัฏฐ์ชาภาค สุพัฒน์ธนโชติ
15 นาง อรัญญา สินสุขเพิ่มพูน
16 นาย วิศรุต ตั้งดวงดี
17 นาย สมศักดิ์ เกตุลอย
18 นาย อรช  กระแสอินทร์
19 นางสาว อัจฉรา กิตติรัชพงษ์
20 บริษัท วี ฟลอริ่ง ดีไซน์
21 นาย วิรวิศว์ นิมิตหลิวพานิชย์
22 นางสาว ปรางทิพย์ ชินะศิริ
23 นางสาว ปิยะพร วิเชียรดิลกกุล
24  นางสาว ณิชกานต์ เบญจศิริ
25 นาย สุรัตน์ เพชรเกษม
26 นางสาว สมจิตร์ สืบทอง
27 นาย วราวุธ ศรีทองดี
28 นางสาว อมรรัตน์ สุขช่วย
29 นางสาว ชมใจ เรืองรัตน์สุนทร
30 นาย เรืองศักดิ์  วิทวัสการเวช
31 นาย สุเทพ โต๊ะกู
32 นาง สมฤดี สิงหะรัตน์
33 นางสาว ธรรญธร อวดคม
34 น.ส. วิภาดา หนูล้อมทรัพย์
35 นาย เทพศักดิ์ มะเปี่ยม
36 นางสาว สุนิษา พิกุลแก้ว
37 นางสาว อุบลวรรณ พุทธิโกมาส
38 นาย ภานุพงศ์ เสยยงคะ
39 นางสาว ปวีณา สารการโกศล
40 นาย สัณห์ หงษ์สวัสดิ์
41 นาย เกริก วิจิตรกาญจน์
42 น.ส. กมนนุช โกศัลวัฒน์
43 นาย ดำรง แก้วคำ
44 บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง
45 นาย เอกวิทย์ ศัลยพงษ์
46 นาย ศิริพงษ์ เชิงศรี
47 นางสาว สมสกุล พวงพรหม
48 นาย ธวัชชัย เอื้อสุขเจริญชัย
49 นางสาว นัยนา นิ่มนวล
50 นาย นภศูล รามบุตร
51 นาง สุนทรา โตประภัสร์
52 น.ส เปล่งฉวี หะรังศรี
53 นางสาว เบญจลักษณ์ รุ่งบรรลือศักดิ์
54 นางสาว ดวงปัญญภรณ์ วิจิตรกาญจน์
55 บริษัท ลูกหมี เบบี้โปรดักส์
56 นาย ชาญชัย พุคยาภรณ์
57 นาย จำเริญ เมธาเกียรติกุล
58 นาย เพิ่มศักดิ์ ลิ้มพรรัตน์
59 นาย อัคเรศ เลาะวิถี
60 นาง  รัตนา  แสงสุข

     ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 15.30 น. หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โปรดคลิกลิ้งค์ด้านล่าง

https://eservice.mea.or.th/60redeem/

หรือเช็คอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ตอนยื่นขอใช้บริการ
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รอรับรางวัลทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
 • สำหรับลูกค้านิติบุคคล สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-15.00 น. ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เพลินจิต ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 12 ในวันทำการ โดยนำเอกสารมาแสดงเพื่อยืนยันการรับรางวัล ดังนี้
  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์
  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ตามที่หนังสือรับรองการจดทะเบียนระบุ
   กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน จะต้องทำหนังสือมอบอํานาจอย่างถูกต้องในการรับของรางวัลแทน
   นิติบุคคลต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1% ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
 • การตัดสินของการไฟฟ้านครหลวงถือเป็นที่สิ้นสุด

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Voucher Homepro 60 ท่านแรก.pdf
ขนาดไฟล์: 146.22 KB
211 8 ต.ค. 61