MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

ข่าวลูกค้าสัมพันธ์

กฟน. จัดงานมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้ากลุ่มผู้รับจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

1 กันยายน 2559 5700
21 สิงหาคม 2559 - การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “มาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้า” กลุ่มผู้รับจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่กลุ่มคู่ค้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ กฟน. ในอนาคต และการดําเนินธุรกิจของ กฟน. ได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานเปิดงานสัมมนา เปิดเผยว่า การสัมมนาในหัวข้อ “มาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้า” สําหรับกลุ่มผู้รับจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ในครั้งนี้ ถือเป็นการสัมมนาที่มีเป้าหมายสําคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต และความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยการสัมมนาในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการรับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง กฟน. กับกับกลุ่มคู่ค้า ซึ่งเป็นผู้รับจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ในการมอบบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความผูกพันและความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย