MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

หน้าหลัก » ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์
ข่าวลูกค้าสัมพันธ์

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ประจำวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

วันที่โพสต์ : 9 พ.ย. 58 | เปิดดู : 1840
               การไฟฟ้านครหลวงได้จัดงานจับรางวัลให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้บริการหักบัญชีธนาคารและบัญชีบัตรเครดิตภายใต้โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ลูกค้าสมาชิกชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีธนาคารและบัญชีบัตรเครดิต MEA Pay & Fun Club ประจำปี 2558  ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 18 แล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี และเงื่อนไขหลักฐานการรับรางวัลได้ตามแนบ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ MEA Call Center 1130

ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสามารถรับรางวัลได้ที่ การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่เพลินจิต ชั้น12 ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โดยจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารและบัญชีบัตรเครดิตเท่านั้น โดยต้องแสดงหลักฐานการรับรางวัล ดังนี้

กรณีเป็นนิติบุคคล

-      ชำระค่าภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ของมูลค่าของรางวัล 

-      สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการที่มีอำนาจ

-      สมุดบัญชี/บัตรเครดิตตัวจริง พร้อมสำเนารับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด

-      ใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 3 เดือนล่าสุด

ถ้ามีการมอบอำนาจ

-      หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยกรรมการที่มีอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

-      สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (จำนวนตามที่ระบุในหนังสือรับรองบริษัท)

-      สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

-      สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการที่มีอำนาจ

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

-      กรณีได้รับรางวัลรถจักรยานไฟฟ้า ต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล (1,475 บาท)

-      บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

-      สมุดบัญชี/บัตรเครดิตตัวจริง พร้อมสำเนารับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด

-      ใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน 3 เดือนล่าสุด

ถ้ามีการมอบอำนาจ

-      หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

-      สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด

-      สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  จำนวน 1 ชุด              

 

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้