MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA จัดงานสัมมนาสมาชิก MEA Better Care Service ประจำปี 2563

16 ตุลาคม 2563 204
 วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสมาชิก MEA Better Care Service ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง ความสำคัญของการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย และทิศทางและแนวโน้มการให้บริการด้านพลังงานของ MEA รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 150 คน ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
 
นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA เป็นหน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐาน ดูแลระบบไฟฟ้าภาคธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินโครงการ “MEA Better Care Service” ซึ่งเป็นบริการที่ MEA จัดขึ้นเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง บริการด้านระบบไฟฟ้าใต้ดิน บริการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว โดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาด้านการให้บริการไฟฟ้าแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ไฟฟ้า จะได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 150 คน ซึ่งเป็นสมาชิก MEA Better Care Service ในด้านการแก้ไขและป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง ความสำคัญของการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย และทิศทางและแนวโน้มการให้บริการด้านพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ
 
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2878 5288 ในเวลาทำการ หรือ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
#พลังงานเพื่อชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ