MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม เดินหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก พระราม 9

6 ธันวาคม 2561 603
 วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะผู้ว่าจ้าง พร้อมด้วย นายมงคล พีรศานติกุล กรรมการผู้จัดการ ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับจ้าง และคณะผู้แทนจาก มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Intergrity Pact) งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก พระราม 9 ห้องศูนย์ปฏิบัติการ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต

 

ผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในมหานครแห่งนี้มีความมั่นคง ปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สมกับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน และเพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ ซึ่ง กฟน. ถือเป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาเป็นมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของพนักงาน กฟน. มาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเห็นชอบให้นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยคัดเลือกโครงการที่เป็นภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในการลงนามร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือเสนองาน และผู้สังเกตการณ์ว่าจะไม่กระทำการใด ที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ

 

ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ปี .. 2558 จนถึงปัจจุบัน กฟน. ได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมในงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการนนทรี โครงการพระราม 3 ช่วงสถานีต้นทางถนนตก ถึงสะพานพระราม 8 โครงการรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ในถนนจรัญสนิทวงศ์ (ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) และในครั้งนี้คือโครงการรัชดาภิเษก พระราม 9 ซึ่งโครงการทั้งหมดจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคประชาสังคมว่า โครงการดังกล่าวจะปลอดจากการทุจริต เงินงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการจะถูกใช้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับความโปร่งใสในระดับองค์กรและระดับประเทศต่อไป

รูปภาพ