MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวง

4 ตุลาคม 2561 13532

โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวง

เริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๙

     การไฟฟ้านครหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการอบรมทดสอบและสัมภาษณ์ เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ ขึ้น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน “กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ซึ่ง กฟน. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

     ช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร แก้ไขข้อบกพร่องและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ลักษณะงาน

 1. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน เช่น อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ (circuit breaker) และฟิวส์ เป็นต้น
 2. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย
 3. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า
 4. งานติดตั้งวงจรไฟฟ้าด้วยบริภัณฑ์ไฟฟ้า
 5. งานต่อตัวนำแบบต่างๆ
 6. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงของช่างไฟฟ้าในระหว่างปฏิบัติงาน
 2. เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้สนใจจากชุมชนในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ)
 2. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 3. บุคลากร และ/หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ มีประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต้องมีใบรับรองประสบการณ์ในการทำงาน
 3. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี
 4. อาศัย และ/หรือ ทำงานอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ อ่านรายละเอียดทั้งหมดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.mea.or.th/content/detail/3160/4740
 2. กฟน. พิจารณาเอกสารหลักฐาน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าร่วมโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.mea.or.th/content/detail/3160/4927 ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรม การทดสอบ และการประเมิน (สัมภาษณ์) ตามขั้นตอนดังนี้
  • วันที่ ๑ อบรมภาคทฤษฎี
  • วันที่ ๒ อบรมภาคปฏิบัติ
  • วันที่ ๓ สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  • วันที่ ๔ สอบสัมภาษณ์
  • วันที่ ๕ พิธีมอบวุฒิบัตร หนังสือรับรองฯ และบัตรประจำตัวผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑

***สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ***

สิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

 1. วุฒิบัตร ใบผ่านการทดสอบ บัตรประจำตัว และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 2. สิทธิเข้าร่วม App : MEA E-Fix ของการไฟฟ้านครหลวง (ระบบ online ของ กฟน. สำหรับลูกค้าที่ต้องการช่างไฟฟ้าภายในอาคาร)
 3. เข้าร่วมเครือข่ายช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ กฟน. (เข้าร่วมกิจกรรมของ กฟน. , ร่วมดูแลชุมชนที่ท่านพักอาศัยฯ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๖-๓๕๙๓ หรือ ๐-๒๒๕๖-๓๐๐๐ ต่อ ๔๕๙๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

***โครงการนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***

Embed

https://www.mea.or.th/content/detail/3160/4294

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
1รายละเอียดช่างไฟฟ้า62.pdf
ขนาดไฟล์: 279.00 KB
368 13 ก.พ. 62
2 แบบแจ้งประสงค์อบรมช่างไฟฟ้า-62.pdf
ขนาดไฟล์: 185.28 KB
291 13 ก.พ. 62
3 แบบ กพร.101.pdf
ขนาดไฟล์: 168.17 KB
261 13 ก.พ. 62
4 แบบ กพร.201.pdf
ขนาดไฟล์: 96.56 KB
155 13 ก.พ. 62
5 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองฯ.pdf
ขนาดไฟล์: 325.89 KB
196 13 ก.พ. 62
6 ตัวอย่างหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน.docx
ขนาดไฟล์: 14.74 KB
204 13 ก.พ. 62
ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์: 820.87 KB
83 26 มิ.ย. 62
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 4-2562.pdf
ขนาดไฟล์: 125.03 KB
28 11 ก.ย. 62
กำหนดการอบรมรุ่น4-2562.pdf
ขนาดไฟล์: 77.08 KB
33 11 ก.ย. 62