MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. มอบรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561 สร้างความผูกพันต่อองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน

12 กันยายน 2561 920
วันนี้ (12 กันยายน 2561) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2561 รวม 9 ประเภท ให้แก่พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี ตอบสนองต่อวัฒนธรรมองค์กร มีความประพฤติดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ รักองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณพนักงานดีเด่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่การไฟฟ้านครหลวง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่พนักงานได้ร่วมกันผลักดัน กฟน. มุ่งสู่ "การเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล" เพื่อมาร่วมสร้างมหานครล้ำสมัย Smart Metro ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต

 

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวงตระหนักในการให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับ จึงได้บรรจุเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้านการบริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ การสรรหาและมอบรางวัลพนักงานดีเด่นถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและดำเนินการต่อเนื่อง โดยการสรรหาพนักงานดีเด่นเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2528 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 33 ปีแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพนักงานดีเด่น จะพิจารณาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี ตอบสนองต่อวัฒนธรรมองค์กร มีความประพฤติดี มีจิตสำนึกในการบริการรักองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานทั่วไป โดยจัดพิธีมอบรางวัลให่แก่พนักงานตั้งแต่ระดับบริหารไปจนถึงพนักงานภาคสนาม จำนวน 9 ประเภท ได้แก่

 

- ประเภทงานบริหารระดับกลาง

- ประเภทงานบริหารระดับต้น 

- ประเภทงานวิชาการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ประเภทงานวิชาการทั่วไป

- ประเภทงานสำนักงาน

- ประเภทงานกึ่งฝีมือ

- ประเภทงานช่างเทคนิค

- ประเภทงานสนาม/บริการ

- ประเภทงานช่างฝีมือ

 

ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานดีเด่น หากแต่ยังถือเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่พนักงานคนอื่นๆ ได้มีแนวทางความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานพร้อมมอบบริการที่ดีแก่ประชาชน และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจห่วงใยสังคม |