MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9 กันยายน 2561 710
 วันนี้ (9 กันยายน 2561) นายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะผู้แทน กฟน. เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ .. 2561 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานกรรมการ กฟน. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมาปฎิบัติ โดยรัฐมนตรีว่าการทรวงมหาดไทยมอบนโยบายให้เน้นย้ำการทำงานเชิงรุก เข้าถึงปัญหาตอบสนองการขับเคลื่อนภารกิจในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ  


จากนั้น นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ นายประยูร รัตนเสนีย์ และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น .วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 


กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |


/////////////

รูปภาพ