MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561

6 กันยายน 2561 857
วันนี้ (6 กันยายน 2561) นายต่อศักดิ์ เนตรรัตนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยนักบริหาร และพนักงาน กฟน. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 25561 ภายใต้แนวคิดคนไทย ตื่นรู้สู้โกงซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา

 

โดย กฟน. ถือเป็นองค์กรมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสตามมาตรฐานในระดับสากล เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรจนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งที่ผ่านมา กฟน. ได้รับรับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards 2017) รับรางวัลระดับดีเลิศ ประเภทแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ด้านความโปร่งใส : Transparency) จากผลการคัดเลือกรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน" ประจำปี 2560 พร้อมกันนี้พนักงาน กฟน. ยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "บุคคลต้นแบบ" ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) อีกด้วย แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านคอร์รัปชันภายใน กฟน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

"Smart Metro"

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

รูปภาพ