MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award 2016 มอบรางวัล 5 ดาว แก่สุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน

29 มีนาคม 2560 3319
 วันนี้ (29 มีนาคม 2560) นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ประจำปี 2559 Energy Mind Award 2016 แก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ 1 – 5 ดาว รวมทั้งรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน Energy Master Award นักเรียนแกนนำดีเด่นด้านพลังงาน Young Energy Master Award และ Energy Mind Team Award สำหรับคณะทำงานดีเด่นด้านพลังงาน โดยมีคณะผู้บริหาร กฟน. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น A-D โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Energy Mind Award ที่การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 ด้วยความตระหนักถึงแนวทางการใช้พลังงานของประเทศ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยการบูรณาการเพื่อสร้างแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เยาวชนมีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อการลดภาวะโลกร้อนแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือค่าไฟฟ้าในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลดลง แสดงให้เห็นว่านักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวต่อไปว่า จากความสำเร็จของโครงการ Energy Mind Award ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา มีโรงเรียนในพื้นที่จำหน่ายเข้าร่วมโครงการฯ แล้วทั้งสิ้น 200 โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 435,097 คน บุคลากรทางการศึกษา 19,659 คน โดยมีสถานศึกษาที่สามารถเป็นสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานในระดับ 5 ดาว จำนวน 43 โรงเรียน นอกจากนี้ กฟน. ยังได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปทุกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และส่งเสริมให้มีการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันในการก้าวสู่ความเป็นเลิศของการเป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ซึ่งจะเป็นตัวเร่งในการพัฒนาโครงการผ่านนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนการหล่อหลอมเยาวชนนักอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความเคยชินแก่เยาวชนที่จะกลายเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน ขยายสู่บ้านเรือน ชุมชน และสังคม ได้อย่างยั่งยืนถาวรสืบต่อไป

ในปี 2559 ที่ผ่านมา โครงการ Energy Mind Award มีโรงเรียนในเขตพื้นที่จำหน่าย
ของการไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 93 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน รางวัล Energy Mind Award มีทั้งสิ้น 55 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 – 5 ดาว ซึ่งโรงเรียนที่ได้มาตรฐานฯ ระดับ 2 – 5 ดาว จะได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศและโล่เกียรติคุณ ส่วนโรงเรียนที่ได้มาตรฐานฯ ระดับ 1 ดาว จะได้ใบประกาศและโล่เกียรติคุณ และมีการมอบรางวัล Energy Master Award จำนวน 6 โรงเรียน และ Young Energy Master Award จำนวน 10 โรงเรียน ให้แก่อาจารย์และนักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยม โดยในปีนี้ได้มีการมอบรางวัล Energy Mind Team Award สำหรับคณะทำงานดีเด่นด้านพลังงานในสถานศึกษาอีกด้วย

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน รางวัล Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2559 มีทั้งสิ้น 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเกษมพิทยา , ประภามนตรี 2 , มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ , ซางตาครู้สคอนแวนท์ , บางประกอกวิทยาคม , อัสสัมชัญศึกษา , นนทบุรีวิทยาลัย , บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) และแจงร้อนวิทยาคม

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวสู่การอนุรักษ์พลังงาน”
โดยคุณครู Energy Master Award และเยาวชน Young Energy Master Award เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนของตนเองไปจนถึงในชีวิตประจำวัน ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย
โครงการ Energy Mind Award ได้ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 10 โดยในปี 2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 93 โรงเรียน ซึ่งมากที่สุดตั้งแต่ดำเนินโครงการฯ มา โดยในปีนี้ได้นำโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี เหมือนที่ผ่านมา และในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ได้มีหลายโรงเรียนแจ้งความประสงค์ขอให้ไปจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ทางโครงการฯ ได้นำวิทยากรอาสา EMA เข้าไปดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนต่างๆ ที่แจ้งความประสงค์มา ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านความห่วงใยสังคมและเป็นการนำพนักงาน กฟน. ที่ได้รับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร มาให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกและชุมชน นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 (สพม.) ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการฯ จึงได้ขอให้การไฟฟ้านครหลวง โครงการ Energy Mind Award จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องพลังงานและแนะนำโครงการฯ ให้แก่โรงเรียน
ในพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 67 โรงเรียน อีกด้วย 

สำหรับสถานศึกษาใดสนใจเข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award 2017 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง www.energymindaward.com จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 (รับสมัครจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 0-2254-9550 ต่อ 3944 หรือ 4592

///////////////////////////////////
"Smart Life Smart City"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |
-----------------
**กฟน. เชิญดาวน์โหลดฟรี MEA Smart Life App แจ้งไฟดับ, จ่ายค่าไฟ, เช็คค่าไฟย้อนหลัง ในแอปเดียวจบ..คลิก http://is.gd/KlyQKF
-----------------
ติดตามสื่ออื่น การไฟฟ้านครหลวง ได้ที่
Application : MEA Smart Life
Website: www.mea.or.th
Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
Twitter : @mea_news
YouTube : MEA Multimedia
Line : @meanews
-----------------
MEA Call Center โทร 1130