MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟน. ครบรอบ 58 ปี ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล

วันที่โพสต์ : 1 ส.ค. 59 | เปิดดู : 2151 
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวงสถาปนาขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2501 โดยมีหน้าที่ในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตพื้นที่จำหน่าย คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สำหรับผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 มีรายได้รวม 99,100 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 92,800 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 6,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 600 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 เนื่องจากมีการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสินทรัพย์รวม 196,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 11,200 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 คาดว่าสิ้นปีสามารถทำกำไรได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินที่มั่นคง มีความสามารถในการลงทุนและชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน การไฟฟ้านครหลวง มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวมกว่า 3.5 ล้านราย หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าสะสม 6 เดือน เท่ากับ 25,600 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1,300 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 จำนวน 9,297 เมกะวัตต์ สำหรับความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 มีค่าดัชนีความมั่นคงของระบบไฟฟ้า จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย (SAIFI) 0.67 ครั้ง/ผู้ใช้ไฟฟ้า 1 รายและระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย (SAIDI) 20.46 นาที/ผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ราย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด แสดงให้เห็นว่าการไฟฟ้านครหลวงสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การไฟฟ้านครหลวงมุ่งมั่นในการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “Leveraging for Tomorrow ต่อยอดสู่วิถีชีวิตอนาคต" โดยการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการเข้าสู่การแข่งขันของประเทศทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับโลก โดยในช่วงที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวงมีการดำเนินงานที่สำคัญหลายด้าน ดังนี้

ด้านความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงได้นำนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน โดยบูรณาการและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน รวมถึงช่วยปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม  ทั้งนี้โครงการที่แล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการสีลม โครงการปทุมวัน โครงการจิตรลดา โครงการพหลโยธิน โครงการพญาไท และโครงการสุขุมวิท รวมระยะทางทั้งสิ้น 40.6 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 2,171 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการปทุมวัน จิตรลดา และพญาไท (เพิ่มเติม) โครงการนนทรี โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก-อโศก และโครงการรัชดาภิเษก - พระราม 9 รวมระยะทางทั้งสิ้น 46.7 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 17,987 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายใต้ดินในอนาคต ซึ่งเป็นแผนงานรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ระยะทางรวม 127.3 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 48,717 ล้านบาท

นอกจากนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินโครงการ ระบบสมาร์ทกริด (SMART GRID) ซึ่งเป็นระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ เพื่อบูรณาการทั้งระบบไฟฟ้า และข้อมูล ทำให้ระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้ามั่นคง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ต่อเนื่อง โดยจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร นำมาใช้ในการดำเนินงานตามแผนนงานโครงการที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับยุทธศาตร์ขององค์กรทุกด้าน เพื่อก้าวไปสู่ Concept : Smart ICT for Smart Utility)

ด้านงานบริการ การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำและพัฒนาระบบ FFM (Field Force Management) มาใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมงานบริการ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่านทาง MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1130 หรือ MEA Smart Life Application ระบบจะแจ้งเหตุดังกล่าวไปยังการไฟฟ้านครหลวงเขตที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อการแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่สะดวก รวดเร็ว โดยนวัตกรรมดังกล่าวทำให้การไฟฟ้านครหลวง ได้รับรางวัล ICT Excellence Awards ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2016 ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย( TMA )
 
นอกจากนี้การไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนาระบบรับชำระค่าไฟฟ้า การชำระค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนแบบ Online Payment ระบบ Application “MEA Smart Life" ที่ได้มีพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ผ่าน Application บนมือถือ ด้วยการเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า โดยหักผ่านบัตรเครดิต Master Card และ Visa นอกเหนือจากการให้บริการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง การตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน ประกาศดับไฟ และขอดูแผนที่เสมือนจริง รวมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จากการไฟฟ้านครหลวง โครงการให้บริการดูแลเรื่องระบบจ่ายไฟฟ้า และแก้ไฟฟ้าขัดข้องให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วของนิคมอุตสาหกรรม

ด้านความยั่งยืนขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การไฟฟ้านครหลวงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มีฐานะทางการเงินเข้มแข็งควบคู่กับการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GCG) โดยใช้การประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social Governance : ESG) ซึ่งครอบคลุมมุมมอง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสิ่งแวดล้อม (WORLD :  Environmental) มุ่งเน้นไปในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์และการบริการ ปรับปรุงการใช้พลังงานการจัดการน้ำทิ้งและของเสียพร้อมกับการบริหารข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 2) ด้านสังคม (WE : Social) มุ่งเน้นไปในด้านการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยเตรียม พร้อมตามแผนฉุกเฉินในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติ การจัดหาและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมฝึกอบรม ให้ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ 3) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (I : Governance) มุ่งเน้นไปในด้านการบริหารเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า การต่อต้านการทุจริตในห่วงโซ่อุปทาน การปรับปรุงพัฒนาข้อปฏิบัติในช่วงการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับการกำหนดจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติทางธุรกิจตามบรรทัดฐานสากล

รวมไปถึงมีการวิจัยและติดตั้งโคมไฟฟ้าชนิด LED สำหรับใช้งาน LED Street Light การติดตั้ง บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะซึ่งเป็นหลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ในการลดใช้พลังงาน รวมถึงปรับปรุงและติดตั้งเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการพลังงาน พร้อมติดตั้งหลังคา ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง และส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวงได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ด้านหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้านครหลวง ได้ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้าในเขตจำหน่าย ลักษณะการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า รูปแบบการชาร์จไฟฟ้า ผลกระทบของการชาร์จไฟฟ้าต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สามารถรองรับการชาร์จไฟของรถโดยสารไฟฟ้าในปริมาณมากได้ในอนาคต ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ตราบจนปัจจุบัน ได้มีการเปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้วที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ เพลินจิต พร้อมการจัดหารถยนต์มาใช้ในกิจการรวม 16 คัน และก่อสร้างสถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ตามการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการดำเนินโครงการเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้ารองรับรถโดยสารไฟฟ้าของ ขสมก. และ เตรียมความพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมีมากขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ตามนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล เช่น การร่วมเป็นคณะทำงานกำหนดมาตรฐานเต้ารับเต้าเสียบสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า การศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 จากความมุ่งมั่นตั้งใจตลอด 58 ปี ของการไฟฟ้านครหลวง ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง พร้อมรองรับการเติบโตของมหานครและภาคธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมก้าวสู่ปีที่ 59 ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ด้วยความมุ่งมั่นสู่องค์กรสมรรถนะสูง เชื่อมโยงนวัตกรรมล้ำสมัย สร้างความมั่นใจด้วยระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพงานบริการ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองวิถีชีวิตคนเมืองแห่งอนาคต “Leveraging for Tomorrow ต่อยอดสู่วิถีชีวิตอนาคต" ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองมหานคร โดยมอบงานบริการที่เป็นเลิศ ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าตามค่านิยมของการไฟฟ้านครหลวง คือ ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม เพื่อการต่อยอดสู่วิถีชีวิตแห่งอนาคตของคนเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป

รูปภาพ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้