MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

มีที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขต ทั้งสิ้น 18 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด

27 สิงหาคม 2561 2738

การไฟฟ้านครหลวงในฐานะผู้ให้บริการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
 
⚡️เรามีที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขต ทั้งสิ้น 18 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด 
เราพร้อมยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการเติบโตของมหานครแห่งอนาคต

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"