MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าหลัก » ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. จัดกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3

วันที่โพสต์ : 24 ส.ค. 59 | เปิดดู : 3178


วันนี้ (20 สิงหาคม 2559) นายสมบูรณ์ โอฬารศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสมุทรปราการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3" ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน จำนวน 70 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนในเขตพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งในด้านการจัดการขยะ การจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง และการใช้พลังงานทดแทน ณ อุทยานเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์จังหวัดราชบุรี

นอก จากนี้เยาวชน ยังได้เรียนรู้จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายนักอนุรักษ์พลังงานของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งในอนาคตการไฟฟ้านครหลวง จะมีการต่อยอดส่งเสริมความรู้ด้วยการจัดประกวดการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่าง สร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้