MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าหลัก » ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. จัดกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน

วันที่โพสต์ : 17 ส.ค. 59 | เปิดดู : 2551
วันนี้ (30 กรกฎาคม 2559) นายสารนิต อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดงาน “Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1” จัดกิจกรรมอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้กับตัวแทนเยาวชนจำนวน 60 คน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

นายสารนิต อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน เป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนในเขตพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี จำนวน ๑๘ ชุมชน ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งในด้านการจัดการขยะ การจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง และการใช้พลังงานทดแทน ณ อุทยานเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี รวมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายนักอนุรักษ์พลังงานของการไฟฟ้านครหลวงต่อไป

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน มีผู้เข้าร่วมเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 13 – 22 ปี แบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวมเป็นจำนวน 180 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559 และรุ่นที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนทั้งหมดมาจากการคัดเลือกโดยผู้นำชุมชน และคณะกรรมการของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ Green and Safety Community Network ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งในอนาคต การไฟฟ้านครหลวงจะมีการต่อยอดส่งเสริมความรู้ของเยาวชนด้วยการจัดประกวดการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดของเยาวชนให้สามารถนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ยังได้ฝากถึงเยาวชนในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกว่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย เช่น การประหยัดไฟฟ้า การประหยัดน้ำ ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้ การช่วยกันคัดแยกขยะ ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถเริ่มต้นจากตนเองโดยการลงมือทำ ไปจนถึงการช่วยกันส่งต่อความตระหนักในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

รูปภาพ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้