MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

ผู้บริหาร

หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร » ผู้บริหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้ว่าการ

 • นาย กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์
  นาย กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการ

 • นาย สมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์
  นาย สมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ วิชาการและบริหารพัสดุ
 • นาย พงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ
  นาย พงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ บริการระบบจำหน่าย
 • นาย ธานี ปาริชาติอินทราณี
  นาย ธานี ปาริชาติอินทราณี การเงิน
 • นาย เทพศักดิ์ ฐิตะรักษา
  นาย เทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ปฏิบัติการ
 • นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร
  นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร บริหารองค์กร
 • นาย วันชัย เจียรวัฒนาวิทย์
  นาย วันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร
 • นาย วีรวัจน์ บัวทอง
  นาย วีรวัจน์ บัวทอง แผนและพัฒนาองค์กร
 • นาย สันติ นำสินวิเชษฐชัย
  นาย สันติ นำสินวิเชษฐชัย ธุรกิจและบริการ
 • นาย วิลาศ เฉลยสัตย์
  นาย วิลาศ เฉลยสัตย์ กิจการองค์กรและสังคม

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

 • นาง เทียมจันทร์ ศรีคำ
  นาง เทียมจันทร์ ศรีคำ การเงิน
 • นาย สมบูรณ์ สมดุลยกนก
  นาย สมบูรณ์ สมดุลยกนก ปฏิบัติการ
 • นาย วจี พิทักษ์ปรัชญากุล
  นาย วจี พิทักษ์ปรัชญากุล เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร
 • สิบเอก ประสงค์ คุ้มประดิษฐ์
  สิบเอก ประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ บริการระบบจำหน่าย
 • น.ส. ผ่องพรรณ กัลลประวิทย์
  น.ส. ผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ กิจการองค์กรและสังคม
 • เรืออากาศตรี สำเริง เชี่ยวชูกุล
  เรืออากาศตรี สำเริง เชี่ยวชูกุล บริการระบบจำหน่าย
 • นาย รงค์เพชร เขาเรียง
  นาย รงค์เพชร เขาเรียง บริการระบบจำหน่าย
 • นาย จาตุรงค์ สุริยาศศิน
  นาย จาตุรงค์ สุริยาศศิน บริการระบบจำหน่าย
 • นาย สมชาย หอมกลิ่นแก้ว
  นาย สมชาย หอมกลิ่นแก้ว วิชาการและบริหารพัสดุ
 • นาย พิพัฒน์ ชลอำไพ
  นาย พิพัฒน์ ชลอำไพ ธุรกิจและบริการ
 • นาย พิศณุ ตันติถาวร
  นาย พิศณุ ตันติถาวร วิชาการและบริหารพัสดุ
 • นาง เพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์
  นาง เพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ บริหารองค์กร
 • นาย ธงชัย สิริจรรยาพงศ์
  นาย ธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ปฏิบัติการ
 • นาย พรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล
  นาย พรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล แผนและพัฒนาองค์กร