MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA

คณะกรรมการ

หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร » คณะกรรมการ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

 • นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ

กรรมการ

 • พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
  พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ กรรมการ
 • พลโท ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
  พลโท ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ กรรมการ
 • นายนิวัติ ลมุนพันธ์
  นายนิวัติ ลมุนพันธ์ กรรมการ
 • ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
  ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ
 • นายเดชบุญ มาประเสริฐ
  นายเดชบุญ มาประเสริฐ กรรมการ
 • นายสราวุธ เบญจกุล
  นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการ
 • นายมนัส แจ่มเวหา
  นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการ
 • ศาสตราจารย์บุญเสริม กิจศิริกุล
  ศาสตราจารย์บุญเสริม กิจศิริกุล กรรมการ
 • นายมนตรี บุญพาณิชย์
  นายมนตรี บุญพาณิชย์ กรรมการ
 • นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
  นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา กรรมการ
 • พลตรี ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์
  พลตรี ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ กรรมการ
 • นาย กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์
  นาย กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ กรรมการ