หน้าหลัก

ข่าวประกวดราคา

ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

 • สอบราคาเลขที่ :
  ฝสอ.กสน.๒๗/๒๕๕๕
 • เรื่อง :
  งานจัดพิมพ์วารสาร “ประกาย” ฉบับประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ถึง ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 • รายละเอียด :

  การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะเรียกสอบราคางานจัดพิมพ์วารสาร “ประกาย” ซึ่งดำเนินการตามรายละเอียดและใบสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง ผู้สนใจขอดูรายละเอียดก่อนรับเอกสารสอบราคาได้ที่                กองบริหารสื่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง โทร. -๒๒๕๖-๓๒๑๔ และ             -๒๒๕๖-๓๗๑๕  โดยมีรายละเอียดการสอบราคาดังต่อไปนี้

  ๑. จัดพิมพ์วารสาร “ประกาย” จำนวนรวม ๖ ฉบับ ได้แก่ ฉบับประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ถึง ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๖

  -          ขนาด กว้าง ๒๑ เซนติเมตร ยาว  ๒๕.๕ เซนติเมตร

  -          ปก ทำด้วยกระดาษที่ผลิตจากวัสดุทางการเกษตรที่ใช้แล้วผสมเยื่อหมุนเวียนทำใหม่ ๑๐๐% (กระดาษกรีนการ์ด หรือเทียบเท่า) ๒๕๐ แกรม พิมพ์ ๔/๔ สี จำนวน ๔ หน้า

  -          เนื้อใน ทำด้วยกระดาษที่ผลิตจากวัสดุทางการเกษตรที่ใช้แล้วผสมเยื่อหมุนเวียนทำใหม่ ๑๐๐% (กระดาษกรีนออฟเซ็ท หรือเทียบเท่า) ๑๐๐ แกรม  พิมพ์ ๔/๔ สี จำนวน ๔๘ หน้า

  ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างกระดาษปกและเนื้อในที่จะใช้พิมพ์ พร้อมระบุแหล่งผู้ผลิต   แนบไปกับซองเอกสารสอบราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

  -          เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา

  -          จำนวนพิมพ์ฉบับละ ๑๒,๐๐๐ เล่ม

  -          การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์กเอง

  -         ผู้รับจ้างต้องส่ง Digital Proof ให้ผู้ว่าจ้างตรวจและผู้รับจ้างแก้ไขจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการพิมพ์ได้

  -         ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำซองพลาสติกชนิด PE ๓๕ ไมครอน (นม) โดยผ่านกระบวนการ poly – wrap หรือปากถุงใช้วิธีสอด(ปากสอด) จำนวน ๓,๕๖๕ ซอง และจัดทำป้ายชื่อสำหรับติดหน้าซองเพื่อส่งไปรษณีย์ จำนวนประมาณ ๓,๕๖๕ รายชื่อ โดยการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้จัดเตรียม ทั้งอาร์ตเวิร์ก และไฟล์รายชื่อที่ต้องพิมพ์ลงหน้าซองให้

  . จัดส่งวารสารประกายถึงทุกหน่วยงานในการไฟฟ้านครหลวง รวม ๕๗ หน่วยงาน โดยจัดสรรจำนวนการแจกจ่ายให้แต่ละหน่วยงานตามรายละเอียดที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้ จำนวนประมาณ ๘,๔๓๕ เล่ม (ตามแนบ)  และบรรจุวารสารฯ ใส่ซอง ติดป้ายชื่อที่อยู่ผู้รับหน้าซอง เพื่อส่งทางไปรษณีย์ให้กับสมาชิกภายนอก พร้อมทั้งจ่ายค่าบริการทางไปรษณีย์ จำนวนประมาณ ๓,๕๖๕ เล่ม 

  . การเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทำให้งานเบ็ดเสร็จได้ผลสมบูรณ์ตามกำหนด โดยเสนอราคาทั้งราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

  . ในการเสนอราคาจะต้องมีเอกสารครบถ้วน และเสนอราคาต่อหน่วยด้วย ในกรณีราคาต่อหน่วย และราคารวมไม่ตรงกัน จะถือราคาต่อหน่วยเป็นราคาที่ถูกต้อง ราคาที่เสนอต้องยืนอยู่ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นซองสอบราคาต่อการไฟฟ้านครหลวง และเมื่อการไฟฟ้านครหลวง ลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้

   

  / ต่อหน้า ๒ 

   

  - -

   

   

  . ให้ผู้เสนอราคาแนบเอกสารที่ระบุการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมอัตราภาษี หรือไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไปในใบเสนอราคา

  . การไฟฟ้านครหลวง จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคารายที่เป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ และสงวนสิทธิ์ที่จะงด      ซื้อ/จ้าง หรือเลือกซื้อ/จ้างบางส่วน หรือเลือกซื้อ/จ้างจากผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ/จ้างจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป และอาจจะมีเพิ่มหรือลดจำนวนที่จะซื้อ/จ้างได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ในราคาต่อหน่วยที่เสนอ    รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาได้หากมีเหตุผลสมควร โดยผู้เสนอราคายอมตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไฟฟ้านครหลวง

  . ผู้เสนอราคาที่ได้รับการว่าจ้างที่เป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ต้องมีหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์แสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคลผู้สอบราคาและระบุวัตถุประสงค์  และชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นๆ โดยให้มีอายุรับรองก่อนวันทำสัญญาไม่เกิน ๑ เดือน หรือสามารถใช้ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคล  ทางอิเล็กทรอนิกส์    (e–Certificate) ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนบหลักฐานในการทำสัญญาด้วย

  . ในการทำหนังสือสัญญา ผู้เสนอราคาได้ต้องทำเป็นหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา มีมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินในสัญญา โดยทำเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามแบบหนังสือค้ำประกันธนาคารของการไฟฟ้านคร-หลวง  หรือเป็นเงินสดมีมูลค่าเท่ากันก็ได้  ทั้งนี้เงินค้ำประกันดังกล่าว  จะถอนคืนได้  หลังจากที่ครบกำหนดการรับประกันผลงานแล้ว (ระยะเวลาการรับประกันผลงาน ไม่ต่ำกว่า ๔ เดือน นับถัดจากวันรับมอบงาน)

  .  ผู้เสนอราคาได้จะต้องไปรับอาร์ตเวิร์กวารสารด้วยตนเอง เพื่อนำไปดำเนินการจัดพิมพ์ โดยผู้ว่าจ้างจะเป็น            ผู้ติดต่อ และนัดหมายวัน-เวลา-สถานที่ที่ให้ไปรับงาน

   ๑๐. วันเวลาที่จัดพิมพ์วารสารประกาย

  ๑๐.  เมื่อผู้รับจ้างได้รับอาร์ตเวิร์กจากผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและจัดส่ง Digital Proof ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๒ วัน โดยรวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ นับถัดจากวันที่ได้รับอาร์ตเวิร์ก

  ๑๐.๒ กรณีที่มีการแก้ไข Digital Proof (DP) ผู้รับจ้างจะต้องส่ง DP ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วภายใน               ๑ วัน รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างว่า DP มีการแก้ไข

  ๑๐.  หลังจากได้รับหนังสือยืนยันจากผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการจัดพิมพ์ได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดพิมพ์พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานในการไฟฟ้านครหลวง และสมาชิกทางไปรษณีย์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ วัน รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือยืนยันจากผู้ว่าจ้างให้จัดพิมพ์ได้

  ๑๑. ผู้เสนอราคาได้จะต้องดำเนินการจัดพิมพ์วารสาร “ประกาย” ให้แล้วเสร็จ โดยไม่แยกให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงไปดำเนินการจัดพิมพ์ ยกเว้นผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ และให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า ๒ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการพิมพ์ได้

  ๑๒. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน พร้อมเอกสารการส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีระบุวัน เวลา สถานที่ และจำนวนงานที่ส่งมอบตรงตามความเป็นจริงที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้ โดยจะต้องลงวันเดือนปี และลายมือชื่อของผู้รับงานของแต่ละหน่วยงานในการไฟฟ้านครหลวงให้ครบทุกหน่วยงาน และมีใบเสร็จรับเงินแสดงการส่งงานจากที่ทำการไปรษณีย์ ในส่วนที่ส่งให้กับสมาชิกภายนอก

  ๑๓. ในการชำระเงิน  การไฟฟ้านครหลวงจะตรวจรับและชำระเงินเป็นเช็คให้ผู้รับจ้างเป็นรายฉบับ หลังจากที่ ผู้รับจ้างได้จัดพิมพ์และจัดส่งวารสาร “ประกาย” ในแต่ละฉบับครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบงานจากบริษัทพร้อมเอกสารในการส่งมอบงานเป็นรายฉบับเรียบร้อยแล้ว

   

   

  /....ต่อหน้า ๓

   

   

  - ๓ -

   

   

  เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

  . ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ตามรายการดังนี้

  .๑ มีโรงพิมพ์เอง

  .๒ มีระบบแยกสี ทำแม่พิมพ์ (เพลท)

  .๓ มีแท่นพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ ๔ สีได้

  . ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างผลงานที่เคยพิมพ์ในลักษณะใกล้เคียงกับงานที่จะรับจ้างในครั้งนี้ไปพร้อม                 ใบเสนอราคา

   

  หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา

  .   การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

                     .  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาของการไฟฟ้านครหลวง

                     .  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบสอบราคา

  .  ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

            ๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องมีคุณสมบัติและต้องปฏิบัติดังนี้

                     ๒.๑ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                     ๒.๒ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)              ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                     ๒.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

  ๓. การไฟฟ้านครหลวงจะไม่พิจารณาบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

  ๔. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบสำเนาเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ตามข้อ ๒.๒ และสำเนาใบแจ้งรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามข้อ ๒.๓ (ประทับตรายางบริษัทฯ กรรมการบริษัทลงนามกำกับ) มาพร้อมใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาราคา

  . ในการตัดสินการสอบราคา การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิไม่รับราคาหรือไม่ทำตามข้อตกลงหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

  . การตัดสินของการไฟฟ้านครหลวงถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า           ไม่อาจดำเนินงานตามข้อตกลงได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดของใบเสนอราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การไฟฟ้านครหลวงมีสิทธิ์จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น และจะพิจารณาผู้เสนอราคาที่สูงกว่าในลำดับถัดไป

  . ในการตัดสินการสอบราคา การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาจากมูลค่าและประโยชน์ที่การไฟฟ้า-              นครหลวง ได้รับสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องจ้าง/ซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป

   

  /....ต่อหน้า ๔

   

   

  - ๔ -

   

   

   

  กำหนดเวลารับรายละเอียดและใบสอบราคา

            ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองบริหารสื่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น ๑๗  อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า-นครหลวง ทุกวันทำการ ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยจะขอรับเอกสารสอบราคาได้เพียงรายละ ๑ ชุด เท่านั้น

   

  กำหนดยื่นซองสอบราคา

            ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้แทนนำซองสอบราคาประกอบด้วยเอกสารที่ปิดผนึกเรียบร้อย ไปยื่นต่อ กองบริหารสื่อ    ฝ่ายสื่อสารองค์กร  ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  เมื่อพ้นกำหนดจะไม่รับซองเอกสารสอบราคา โดยการไฟฟ้านครหลวงจะเปิดซองเสนอราคาและประกาศให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นไปกับซองเอกสารสอบราคาประกอบด้วย

  ๑.      ใบสอบราคาที่มีการแจ้งจำนวนเงิน/ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)/จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียบร้อยแล้ว

  ๒.      ประกาศเรียกสอบราคาหมายเลขที่ ฝสอ.กสน.27/๒๕๕๕

  ๓.      สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (เฉพาะเสนอราคาค่าจ้างตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป)

  ๔.      สำเนาใบแจ้งรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เฉพาะเสนอราคาค่าจ้างตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป)

  ๕.      หนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น              ลงนามแทนในใบเสนอราคาแทน

  ๖.      อื่นๆ ตามที่กำหนดในรายละเอียดการจ้างงาน

           

                                           ………………………………………………………….

 • ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
  19 พ.ย. 2555 - 23 พ.ย. 2555    ระหว่างเวลา 08:30 น. - 15:00 น.
 • สถานที่ขอรับรายละเอียด :
  กองบริหารสื่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง ทุกวันทำการ
 • ราคาแบบชุดละ :
  รายละเอียดราคาเพิ่มเติม :
 • กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
  28 พ.ย. 2555 - 28 พ.ย. 2555    ระหว่างเวลา 08:00 น. - 14:30 น.
 • กำหนดเปิดซอง วันที่ :
  29 พ.ย. 2555   ระหว่างเวลา 09:00  น. -   10:00 น.
 • สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
  กองบริหารสื่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
 • สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
  0-2256-3214
 • ไฟล์แนบ :
  -
 • ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
  -
 • สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
  -
 • หมายเหตุ :
 • ประกาศ ณ วันที่ :
  16 พ.ย. 2555
 • ผู้ลงประกาศ : นายชีพชัช เมฆกมล
  ตำแหน่ง : นักบริหาร 8
  Email :


เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า